Java版快排

昨天去某土豪公司笔试,最后一题竟然是红果果的写快排,偶竟然写不出来,长期没写算法了……. 网上关于快速排序的算法原理和算法实现都比较多,不过Java是实现并不多,而且部分实现很难理解,和思路有点不搭调。所以整理了这篇文章。如果有不妥之处还请建议。首先先复习一些基础。

1、算法概念。

快速排序(Quicksort)是对冒泡排序的一种改进。由C. A. R. Hoare在1962年提出。

2、算法思想。

通过一趟排序将要排序的数据分割成独立的两部分,其中一部分的所有数据都比另外一部分的所有数据都要小,然后再按此方法对这两部分数据分别进行快速排序,整个排序过程可以递归进行,以此达到整个数据变成有序序列。

3、实现思路。

①以中间个关键字 为控制字,将 [K 1 ,K 2 ,…,K n ] 分成两个子区,使左区所有关键字小于等于 K[mid] ,右区所有关键字大于等于 K[mid] ,最后控制字居两个子区中间的适当位置。在子区内数据尚处于无序状态。 ②把左区作为一个整体,用①的步骤进行处理,右区进行相同的处理。(即递归) ③重复第①、②步,直到左区处理完毕。

4.实现代码

public class QuickSort {
	public static void quickSort(int[] array, int start, int end) {
		int lower = start;
		int higher = end;
		if (end > start) {
			int mid = array[(start + end) / 2];

			while (lower <= higher) {
				while ((lower++ < end) && (array[lower] < mid))
					lower++;
				while ((higher-- > start) && (array[higher] > mid))
					higher--;
				if (lower <= higher) {
					swap(array, lower, higher);
					lower++;
					higher--;
				}
			}
			if(start<higher){
				quickSort(array, start, higher);
			}
			if(lower<end){
				quickSort(array, lower, end);
			}
		}
	}

	public static void swap(int[] array, int i, int j) {
		int temp = array[i];
		array[i] = array[j];
		array[j] = temp;
	}
	
	public static void main(String[] args) {
		int[] array = {2,3,5,1,4,6,10,5,8};
		quickSort(array, 0, array.length-1);
		for (int i : array) {
			System.out.print(i+"  ");
		}
	}
}